Все повече инвеститори предпочитат да организират проектите си по метода Проектиране и Строителство в едно . Този подход се основава на индивидуалната отговорност на Изпълнителя по отношение на изготвяне на проект и последващото му изпълнение в строителен аспект . Това като цяло минимизира риска за Възложителя и скъсява срока за изпълнението на проекта като фазата на проектиране се застъпва с тази на самото изграждане .  По този начин изискванията на клиента са напълно съобразени по отношение на разходи , качество и време , като се следи за оптималното изпълнение на  всички процеси в проектирането ,  издаването на разрешителни , материално-техническото обезпечаване , изграждането и въвеждането в експлоатация на сградата .